ธรรมบุญวริศณ., จอนจวบทรงล., เลิศกมลรักษ์ก., and ด้วงเจริญก. “Study of Internet Cafe Situations for Improving to Be a Community Learning Center: A Case Study of Game/Internet Cafes in Bangphee District, Samutprakran Provinces”. Business Review Journal, Vol. 7, no. 1, June 2015, pp. 73-89, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/130690.