แสงวิเชียร พ., กำแพงเพชร ม., คำสุข แ., สัณหภักดี บ., งามกมล ช., and รัตนปริญญานุกูล ก. “A Business Plan for Creating Value-Added of Snake-Skined Gourami Processing towards Customers’ Needs”. Business Review Journal, vol. 10, no. 1, Sept. 2018, pp. 191-06, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064.