งามกมลช. “บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา”. Business Review Journal, Vol. 5, no. 1, June 2013, pp. 151-64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/156676.