จอนจวบทรงล., and ธรรมบุญวริศณ. “Action Research in Information System Research”. Business Review Journal, Vol. 10, no. 2, Dec. 2018, pp. 249-64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346.