ปิ่นเจริญส. “ส่วนท้ายเล่ม”. Business Review Journal, Vol. 10, no. 2, Dec. 2018, pp. 301-12, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371.