คำบุญรัตน์ว., สมบัติวัฒนาป., and ไชยจูกุลย. “A Study of the Meaning and Components of the Authentic Leadership in Thai Business”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 10-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/170684.