อรุณรัศมีเรืองศ., ภู่ตระกูลพ., อุดมทรัพย์ร., รัตนวิไลร., รุ่งเรืองศ., and ปิ่นเจริญส. “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 232-46, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681.