อรุณรัศมีเรือง ศ., ภู่ตระกูล พ., อุดมทรัพย์ ร., รัตนวิไล ร., รุ่งเรือง ศ., and ปิ่นเจริญ ส. “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”. Business Review Journal, vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 232-46, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681.