สัทธาฉัตรมงคลน., เจริญวิศาลเ., and ศิริวงศ์พ. “The Development Guidelines for Human Capital of Operation Level Staff in Mice Industry”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 1, June 2019, pp. 146-62, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198345.