กำแพงเพชร ม., ธรรมอภิพล ส., and สังข์รักษา น. “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”. Business Review Journal, vol. 11, no. 1, June 2019, pp. 262-75, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429.