จอนจวบทรง ล., and ธรรมบุญวริศ ณ. “Digital Business Transformation before Disruption”. Business Review Journal, vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 216-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654.