ระบอบช., สุรีรัตนันท์ช., วรรณกูลพ., ทาระคำพ., ไกรสำโรงอ., หมอยาดีช., and โพชะนิกรพ. “Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 198-15, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215116.