เพ็งจันทร์พ., ตั้งปรีชาพาณิชย์ป., บุญวงศ์ม., and รัฐรวีฐากรณ์ธ. “Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 87-105, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215691.