สัทธาฉัตรมงคลน. “The Reorganization for Why Generation”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 1-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231071.