เกียนวัฒนาค., ผาสุขอ., ศรีทองศ., สายณะรัตร์ชัยก., and ภาณุภาสช. “Risk Perception of Generation Z Tourists on Hotel and Accommodation Reservation through the Internet”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 25-36, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231086.