โชติช่วงส., อ่อนเกลี้ยงก., ช่วยปะทิวเ., เกตุแก้วจ., ห่อหุ้มณ., หยูทองคำด., and เดชาป. “The Lifestyle That Influencing the Behavior of Using Car Care Service in Shopping Mall, Mueang, Suratthani Province”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 2, Dec. 2019, pp. 121-34, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231159.