ทองรอดว. “โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?”. Business Review Journal, Vol. 12, no. 2, Dec. 2020, pp. 1-6, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/245293.