ยอดนิล จ. . “การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting”. Business Review Journal, vol. 14, no. 1, June 2022, p. 577, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/259802.