เอื้อสุนทรวัฒนาพีระพงษ์. “บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ”. Business Review Journal 9, no. 2 (December 31, 2017): 1-6. Accessed April 19, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117803.