บุญมีสุวรรณ ชลิตพันธ์, อรุณรัศมีเรือง ศักชัย, รัตนวิไล รุ่งฤดี, and ปิ่นเจริญ สถาพร. “Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0”. Business Review Journal 9, no. 2 (December 29, 2017): 155–172. Accessed February 1, 2023. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117916.