สุรีรัตน์ ชีรวิทย์, ระบอบ ชุติระ, ภู่ตระกูล พิมสิริ, วรรณกูล พิษณุ, and โพชะนิกร พัชรา. “The Use of Technology in Customer Relationship Management and Supply Chain”. Business Review Journal 9, no. 2 (December 29, 2017): 231–248. Accessed June 27, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117930.