ระบอบ ชุติระ, สุรีรัตน์ ชีรวิทย์, ภู่ตระกูล พิมสิริ, วรรณกูล พิษณุ, and เหล็กนวลชูสิน อินธนันต์. “Industrial Deveopment to 4.0”. Business Review Journal 9, no. 2 (December 29, 2017): 249–267. Accessed June 27, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117936.