คำสุขแววมยุรา, เตียงธวัชปรียา, ทวินันท์กาญจนา, ธรรมพัฒนากูลมนตรี, and ยิ้มศิริสัญญา. “Supply Chain Management, Innovation Capability and Learning Organization Affecting Organization Performance of Thai Auto Parts Industry”. Business Review Journal 9, no. 1 (June 30, 2017): 125-142. Accessed October 27, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/120878.