ชะมารัมย์สุรศักดิ์, ทรัพย์สินจิรายุ, and สุขตามวันชัย. “Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ”. Business Review Journal 9, no. 1 (June 30, 2017): 291-294. Accessed August 7, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/121590.