ฟูกิจกาญจน์โชติชวัล, งามกมลชรินพร, and ละอองนวลประนอม. “The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd.”. Business Review Journal 8, no. 1 (June 20, 2016): 155-166. Accessed January 20, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/129760.