ธรรมบุญวริศณธภร, จอนจวบทรงลั่นทม, เลิศกมลรักษ์กิตติ, and ด้วงเจริญกรรณิกาณ์. “Study of Internet Cafe Situations for Improving to Be a Community Learning Center: A Case Study of Game/Internet Cafes in Bangphee District, Samutprakran Provinces”. Business Review Journal 7, no. 1 (June 26, 2015): 73-89. Accessed July 16, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/130690.