ทองประกอบ อัญชลี. “A Development of Social Responsibility Indicator for Private Vocational Institutes of Business Administration”. Business Review Journal 10, no. 1 (September 11, 2018): 109–122. Accessed August 8, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145028.