ระบอบชุติระ, สินรัตน์สิทธิโชค, สุรีรัตนันท์ชีระวิทย์, วรรณกูลพิษณุ, and ภู่ตระกูลพิมสิริ. “The Program Evaluation Research on Master of Management in Industrial Management Academic Year 2017 (Revision) Business Administration Huachiew Chalermprakiet University”. Business Review Journal 10, no. 1 (September 11, 2018): 123-140. Accessed September 22, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145033.