ระบอบ ชุติระ, สินรัตน์ สิทธิโชค, สุรีรัตนันท์ ชีระวิทย์, วรรณกูล พิษณุ, and ภู่ตระกูล พิมสิริ. “The Program Evaluation Research on Master of Management in Industrial Management Academic Year 2017 (Revision) Business Administration Huachiew Chalermprakiet University”. Business Review Journal 10, no. 1 (September 11, 2018): 123–140. Accessed September 29, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145033.