แสงวิเชียรพรรณราย, กำแพงเพชรมรกต, คำสุขแววมยุรา, สัณหภักดีบรรเจิดศักดิ์, งามกมลชรินพร, and รัตนปริญญานุกูลกันต์ติกมาฐ. “A Business Plan for Creating Value-Added of Snake-Skined Gourami Processing towards Customers’ Needs”. Business Review Journal 10, no. 1 (September 11, 2018): 191-206. Accessed January 27, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064.