แสงวิเชียร พรรณราย, กำแพงเพชร มรกต, คำสุข แววมยุรา, สัณหภักดี บรรเจิดศักดิ์, งามกมล ชรินพร, and รัตนปริญญานุกูล กันต์ติกมาฐ. “A Business Plan for Creating Value-Added of Snake-Skined Gourami Processing towards Customers’ Needs”. Business Review Journal 10, no. 1 (September 11, 2018): 191–206. Accessed December 3, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064.