งามกมลชรินพร. “บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา”. Business Review Journal 5, no. 1 (June 28, 2013): 151-164. Accessed January 20, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/156676.