จอนจวบทรงลั่นทม, and ธรรมบุญวริศณธภร. “Action Research in Information System Research”. Business Review Journal 10, no. 2 (December 24, 2018): 249-264. Accessed August 14, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346.