จอนจวบทรง ลั่นทม, and ธรรมบุญวริศ ณธภร. “Action Research in Information System Research”. Business Review Journal 10, no. 2 (December 24, 2018): 249–264. Accessed February 7, 2023. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346.