ปิ่นเจริญสถาพร. “ส่วนท้ายเล่ม”. Business Review Journal 10, no. 2 (December 24, 2018): 301-312. Accessed April 19, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371.