อรุณรัศมีเรืองศักชัย, ภู่ตระกูลพิมสิริ, อุดมทรัพย์รพี, รัตนวิไลรุ่งฤดี, รุ่งเรืองศิริวุฒิ, and ปิ่นเจริญสถาพร. “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”. Business Review Journal 11, no. 2 (December 24, 2019): 232-246. Accessed October 30, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681.