อรุณรัศมีเรือง ศักชัย, ภู่ตระกูล พิมสิริ, อุดมทรัพย์ รพี, รัตนวิไล รุ่งฤดี, รุ่งเรือง ศิริวุฒิ, and ปิ่นเจริญ สถาพร. “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”. Business Review Journal 11, no. 2 (December 24, 2019): 232–246. Accessed December 5, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681.