เลิศจริยพร สุเมษ. “The Evaluation Research of Bachelor Degree in Business Administration Marketing Program (Revised 2013) Business Administration Faculty Huachiew Chalermprakiet University”. Business Review Journal 11, no. 1 (June 27, 2019): 127–145. Accessed December 2, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198285.