กำแพงเพชรมรกต, ธรรมอภิพลสวรรยา, and สังข์รักษานรินทร์. “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”. Business Review Journal 11, no. 1 (June 27, 2019): 262-275. Accessed July 16, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429.