กำแพงเพชร มรกต, ธรรมอภิพล สวรรยา, and สังข์รักษา นรินทร์. “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”. Business Review Journal 11, no. 1 (June 27, 2019): 262–275. Accessed December 10, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429.