จอนจวบทรงลั่นทม, and ธรรมบุญวริศณธภร. “Digital Business Transformation before Disruption”. Business Review Journal 11, no. 2 (December 23, 2019): 216-231. Accessed October 30, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654.