จอนจวบทรง ลั่นทม, and ธรรมบุญวริศ ณธภร. “Digital Business Transformation before Disruption”. Business Review Journal 11, no. 2 (December 23, 2019): 216–231. Accessed September 29, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654.