ระบอบชุติระ, สุรีรัตนันท์ชีรวิทย์, วรรณกูลพิษณุ, ทาระคำพรวิสา, ไกรสำโรงอภิญญา, หมอยาดีชณิชา, and โพชะนิกรพัชรา. “Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China”. Business Review Journal 11, no. 2 (December 23, 2019): 198-215. Accessed October 30, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215116.