เพ็งจันทร์พัฒนพงศ์, ตั้งปรีชาพาณิชย์ประนอม, บุญวงศ์มนัส, and รัฐรวีฐากรณ์ธีร์รัฐ. “Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry”. Business Review Journal 11, no. 2 (December 23, 2019): 87-105. Accessed October 30, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215691.