เกียนวัฒนาคมสิทธิ์, ผาสุขอุษณีย์, ศรีทองศรัญญา, สายณะรัตร์ชัยกฤติกา, and ภาณุภาสชมพูนุท. “Risk Perception of Generation Z Tourists on Hotel and Accommodation Reservation through the Internet”. Business Review Journal 11, no. 2 (December 24, 2019): 25-36. Accessed October 30, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231086.