โชติช่วงสิริภัทร์, อ่อนเกลี้ยงกิตติ์, ช่วยปะทิวเปมิศา, เกตุแก้วจันทร์จิรา, ห่อหุ้มณภัทร, หยูทองคำดลยา, and เดชาปัทมา. “The Lifestyle That Influencing the Behavior of Using Car Care Service in Shopping Mall, Mueang, Suratthani Province”. Business Review Journal 11, no. 2 (December 24, 2019): 121-134. Accessed October 30, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231159.