ทองรอดวิรัตน์. “โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?”. Business Review Journal 12, no. 2 (December 25, 2020): 1-6. Accessed May 12, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/245293.