ยอดนิล จรรยา. “การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting”. Business Review Journal 14, no. 1 (June 27, 2022): 577. Accessed September 30, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/259802.