1.
เอื้อสุนทรวัฒนาพ. บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ. bus. rev. j. [Internet]. 2017Dec.31 [cited 2021Apr.19];9(2):1-. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117803