1.
กำแพงเพชร ม, ธรรมอภิพล ส. Environmental Management For Sustainable Development based On Projects Initiated By His Majesty King. bus. rev. j. [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2023 Feb. 1];9(2):191-200. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117923